Se adjxudican a Arines os traballos de explanación das parcelas I.18-I.25 do Parque Empresarial Taboada (Lugo)

Artículos
29/11/2019
Se adjxudican a Arines os traballos de explanación das parcelas I.18-I.25 do Parque Empresarial Taboada (Lugo)

O Instituto Galego da Vivenda e Solo adxudica a Arines Obras e Proxectos, S.L., os traballos de explanación das parcelas I.18-I.25 do Parque Empresarial de Taboada (Lugo).

Recentemente realizouse unha visita aos terrenos de referencia nos que se constatou que as parcelas I.18 – I.25 presentan un desnivel considerable respecto ao viario áo que dan acceso.

As parcelas nas que se emprazan as obras son de natureza urbana e a súa referencia catastral son: 0811344PH0301S, 0811345PH0301S, 0811346PH0301S, 0811347PH0301S, 0811348PH0301S, 0811349PH0301S, 0811350PH0301S, 0811351PH0301S.

Os traballos a executar emprázanse no lugar de O Sixto, Concello de Taboada - Lugo, nas parcelas I.18 – I.25 que forman parte do Parque Empresarial de Taboada - Lugo, e teñen unha superficie total de 9.276,82 m2, e son titulariedade do IGVS. Para a elaboración da presente memoria realizouse un levantamento topográfico do estado actual das parcelas.

Os traballos contemplados na presente memoria valorada son os seguintes:

 • Traballos previos. Contemplase o desbroce dos terreos mediante o emprego de maquinaria pesada tipo Bulldozer, co acopio a cordón dos materiais obtidos.
 • Movemento de Terras. As parcelas I.18 – I.25 presentan un desnivel considerable respecto ao viario polo que compre executar o desmonte das mesmas, rebaixando o terreo ata a cota do viario e dispoñéndo pendentes transversais e loxitudinais para garantir a escorrenta superficial. A execución dos traballos recolle as seguintes unidades:
  • Escavacion NON clasificada en desmonte: esta unidade contempla o demonte en todo tipo de terreo incluso roca, das parcelas mediante o emprego de maquinaria pesada tipo Bulldozer con ripe e retroexcavadora con martelo. A unidade recolle, os acopios intermedios, a carga e transporte a lugar de emprego dentro da obra dos materiais obtidos no desmonte. Os materiais máis finos obtidos reservaránse a acopio intermedio para o refino final das parcelas.
   A rasante final das parcelas definiuse mediente unha pendente transversal hacia o vial do 0,50% e dispoñendo lonxitudinalmente a mesma pendente que ten o vial.
  • Terraplén ou pedraplén sen material. Dado que na actuación existe un déficit de materiais de recheo, os materiais obtidos no desmonte serán empregados na execución de terrapléns ou pedrapléns nas parcelas I.14 – I.17, vial 50 e Aparcadoiro, mediante o estendido, a humectación e a compactación do material en tongadas.
   O recheo comenza no límite das parcelas coa zona de aparcadoiro, no cal se definie unha divisoria de augas, dispoñendo unha pendente uniforme e sen discontinuidades, ata acadar a zona de recheo no vial 50.
  • Acopio de terras excedentes dento da obra. Dado que na actuación existe un déficit de materiais de recheo, os materiais sobrantes do desmonte/terraplén da presente memoria serán acopiados dentro da obra.
   O Acopio dos materiais sobrantes do desmonte serán acopiados para o seu posterior emprego en obras do ámbito do parque na zona definida polo Director das Obras e dispoñendo as medidas correctoras necesarias para evitar arrastres mediante a execución de gabias perimetrais.

Este sitio web utiliza cookies que permiten el funcionamiento y la prestación de los servicios ofrecidos en el mismo. Dichas cookies quedan exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 22.2 de la LSSI.
Puedes ver más detalles en nuestra Política de cookies.